دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.

این وبلاگ جهت کم کردن زحمات جستجوی شما دانشجویان عزیز و صرفه جویی در وقت شماست...امیدوارم موفق باشین و مارو هم در موفقیت خودتون سهیم بدونین.

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گریس» ثبت شده است

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 6

فصل اول............................................................................................................................................................................. 7

چکیده مطالعات فنی  ، مالی و اقتصادی........................................................................................................................... 7

جدول ( 1 - 1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس.......................................................... 8

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 11

کلیات معرفی محصول..................................................................................................................................................... 11

مقدمه................................................................................................................................................................................ 12

تعاریف اولیه..................................................................................................................................................................... 12

روانکاری ، اصطکاک و سایندگی.................................................................................................................................... 12

1-2 نام محصول و مشخصات فنی :............................................................................................................................... 14

روغن موتور :................................................................................................................................................................... 15

گروه پارافینیک :............................................................................................................................................................... 16

هیدروکربورهای نفتنیک :................................................................................................................................................. 17

هیدرو کربورهای آرماتیک :............................................................................................................................................. 17

ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی :............................................................................................................................ 18

روغنهای سنتتیک :........................................................................................................................................................... 18

تولید روغن از طریق تصفیه دوم :.................................................................................................................................... 18

گریس :............................................................................................................................................................................. 20

1- گریسهای غیر صابونی شده :..................................................................................................................................... 20

2- گریسهای صابونی شده - فلزی :............................................................................................................................... 21

A  ) گریس سدیم :......................................................................................................................................................... 21

B )گریس سدیم :............................................................................................................................................................ 21

C  ) گریس مخلوط :....................................................................................................................................................... 22

D  ) گریس آلومینیم :..................................................................................................................................................... 22

E  ) گریس لیتوم :........................................................................................................................................................... 23

I  ) گریس باریوم :.......................................................................................................................................................... 23

G  ) گریس استرانسیوم :................................................................................................................................................ 23

مشخصات فنی محصول :................................................................................................................................................ 23

برای آشنائی با مشخصات فنی محصول ( روغن موتور و گریس ) ، ابتدائاً تعاریف مربوط را متذکر می  شویم :..... 23

1- گرانروی ( - Viscosity   ) :.................................................................................................................................. 24

2- نقطه ریزش (Pour point ) :.................................................................................................................................. 24

3- وزن مخصوص  (( Specific  Gravity -:........................................................................................................... 24

4- نقطه اشتعال  ( Flash Point   ) :.......................................................................................................................... 24

5- نقطه احتراق: ( - Flae Point   ) :......................................................................................................................... 25

6- نقطه ابری شدن  ( Cloud Point -  ) :................................................................................................................ 25

7- شاخص کربونیز اسیون  (- Carbonisation index  ) :.................................................................................... 25

8 - اندیس ویسکوزیته ( - Visicosity index     ):................................................................................................. 25

9 - نقطه قطره شدن :...................................................................................................................................................... 25

10- میزان نفوذ مخروطی در گریس :............................................................................................................................. 26

الف - روغن پایه :............................................................................................................................................................ 26

ب - روغن موتور ( جهت استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی ، مطابق استاندارد ملی شماره 584 ایران و استاندارد بین المللی  43/8  ) -  ( DEF   STAN   91    .............................................................................................................................................................. 27

پ – گریس :................................................................................................................................................................... 27

1پ )  گریس پایه کلسیم ( گریس سوپر ) :................................................................................................................... 27

2پ ) گریس پایه سدیم ( والوالین ) :............................................................................................................................. 28

3پ ) گریس پایه بنتون :................................................................................................................................................. 28

4پ ) گریس پایه آلومینیوم :............................................................................................................................................ 28

5پ ) گریس پایه لیتیم :................................................................................................................................................... 29

چگونگی بسته بندی :...................................................................................................................................................... 29

- قوطی گریس نیز باید حاوی نکات زیر باشد :............................................................................................................ 30

حد استاندارد ملی و جهانی :.......................................................................................................................................... 30

وظیفه اصلی :..............................................................................................................................................................30

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

شرایط اصلی :.................................................................................................................................................................. 31

سطح کیفیت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده می شود که عبارتند از :............................................................. 31

پ – علائم نظامی :......................................................................................................................................................... 31

ج  - علائم استاندارد ملی ایران :.................................................................................................................................... 32

روغن موتور :................................................................................................................................................................... 33

شماره تعرفه گمرکی ، شرایط ورود :.............................................................................................................................. 34

2- 2  - چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یاواسطه ای و مصرفی و مقایسه کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی          34

3- 2 - ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت  ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور           36

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 38

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

مطالعات فنی.................................................................................................................................................................... 38

بررسی و برآورد های فنی................................................................................................................................................ 39

1- 3-  ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه ....................................................................................... 39

1- رها کردن در محیط و استفاده از آن :........................................................................................................................ 39

- تصفیه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت :................................................................................ 40

تاریخچه صنعت بازیافت روغن........................................................................................................................................ 41

2-3 - تشریح دقیق و جامع فرآیند منتخب و سپس شماتیک جریان فرآیند ( نمودار گردش مواد) .......................... 43

شرح خلاصه فرآیند :....................................................................................................................................................... 43

3 – 3 - بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت ........................................................................................ 44

ویسکوزیته یا گرانروی :................................................................................................................................................... 44

اندلیس ویسکوزیته یا شاخص گرانروی :........................................................................................................................ 44

ظاهر:................................................................................................................................................................................. 44

رنگ :................................................................................................................................................................................ 44

عدد خنثی شدن :............................................................................................................................................................. 45

وزن مخصوص نسبی :..................................................................................................................................................... 45

مقدار آب :....................................................................................................................................................................... 45

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

نقطه اشتعال و نقطه احتراق :........................................................................................................................................... 45

نقطه اشتعال...................................................................................................................................................................... 45

نقطه ریزش و ابری شدن :............................................................................................................................................... 46

10-نقطه آنیلین :.............................................................................................................................................................. 46

11-خاکستر :.................................................................................................................................................................... 46

12-عدد صابونی شدن :................................................................................................................................................... 46

میزان نفوذ مخروط :........................................................................................................................................................ 47

مواد اولیه :........................................................................................................................................................................ 47

جریان فرایند :.................................................................................................................................................................. 48

4-3  تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد داحد............................................................................................ 48

جدول ( 1- 3  )درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی...................................................... 49

5- 3 معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک................................................................................................... 50

1-5-3 معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح........................................................................................................................ 51

جدول ( 2- 3  )مواد اولیه مصرفی واحد را معرفی می نماید :..................................................................................... 51

جدول  (2- 3  )مواد اولیه............................................................................................................................................... 51

2-5- 3 برآورد مصرف مواد اولیه................................................................................................................................... 52

جدول ( 3- 3 ) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد................................................................................ 52

6-3 دستگاهها و تجهیزات خط تولید............................................................................................................................. 53

1- 6-3 معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید........................................................................................................ 53

جدول ( 4 – 3  )اطلاعات فنی هر یک از ماشین آلات مورد نیاز خط تولید را ارائه می نماید :............................... 53

جدول  ( 4 – 3  ) معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید...................................................................................... 54

جدول ( 5 – 3 ) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید..................................................................................... 55

2-6- 3 نقشه استقرار ماشین آلات :............................................................................................................................... 55

7-3 تجهیزات و تاسیسات عمومی :............................................................................................................................... 56

1-7- 3 آزمایشگاه :......................................................................................................................................................... 56

2- 7- 3 تعمیرگاه :.......................................................................................................................................................... 56

3-7 – 3 تاسیسات برق:................................................................................................................................................. 57

الف ) برق مورد نیاز خط تولید :..................................................................................................................................... 57

جدول ( 6- 3  )برآورد برق مصرفی تولید..................................................................................................................... 57

ب ) برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه....................................................................................................................... 58

ج  )برق روشنایی ساختمانها ومحوطه............................................................................................................................. 58

جدول ( 7 – 3  )برآورد مصرفی واحد.......................................................................................................................... 59

د ) برق مصرف سالیانه.................................................................................................................................................... 60

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

-  مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می گردد :...................... 60

II  - مصارف برق جهت روشنایی سایر وسایل جانبی در کل سطح زیر بنای تولیدی ( سالنهای تولید ، انبارها و تاسیسات ) با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می شود :.................................................................................................................................... 60

III  – برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می گرد :............................................................................... 60

IV- برق ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می شود :.................................................... 61

4 – 7 -3 تاسیسات آب.................................................................................................................................................. 61

جدول ( 8- 3 ) برآورد آب روزانه واحد....................................................................................................................... 62

7- 7- 3 سایر تاسیسات.................................................................................................................................................. 62

الف  )تجهیزات اطفاء حریق............................................................................................................................................ 63

ب ) تاسیسات گرمایش و سرمایش................................................................................................................................. 63

جدول ( 10- 3 ) تاسیسات گرمایش و سرمایش............................................................................................................ 64

تصفیه پسیاب شیمیایی..................................................................................................................................................... 64

8- 3 محاسبه نیروی انسانی موردنیاز.............................................................................................................................. 64

1-8-3 برآورد پرسنل تولیدی.......................................................................................................................................... 65

جدول ( 11 – 3 ) برآورد نیروی انسانی تولید.............................................................................................................. 66

2 – 8-3  برآورد پرسنل غیر  تولیدی............................................................................................................................ 66

پرسنل غیر تولیدی شامل موارد زیر می باشد :............................................................................................................... 67

الف ) مدیریت.................................................................................................................................................................. 67

ب )پرسنل اداری ، مالی و خدماتی................................................................................................................................. 67

ج ) پرسنل تاسیسات وتعمیرگاه...................................................................................................................................... 67

جدول (12-3) نیروی انسانی غیر تولیدی...................................................................................................................... 68

9-3 محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز............................................................................................................. 68

1-9-3مساحت سالن تولید.............................................................................................................................................. 68

( 13- 3  )برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه .... ( متر مربع )................................................................................... 69

2-9-3-مساحت انبارها:.................................................................................................................................................. 70

به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می شود :...................................................................................... 71

1-2-9- 3 انبار مواد اولیه............................................................................................................................................... 71

2-9- 3 انبار محصول...................................................................................................................................................... 72

3-9-3 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه............................................................................................................................ 72

جدول ( 16 – 3 ) بر آورد مساحت تاسیسات............................................................................................................... 73

4-9-3 مساحت آزمایشگاه.............................................................................................................................................. 73

5-9- 3 مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................................... 73

جدول ( 17 – 3 )  مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................ 74

6- 9- 3 مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی...................................................................................................... 75

جدول ( 8- 3 ) مساحت ساختمان ها............................................................................................................................ 75

جدول ( 19 -3 ) مساحت اجزای محوطه سازی........................................................................................................... 76

7-9-3  نقشه جانمایی ساختمانها................................................................................................................................... 76

10-3  زمان بندی اجرای پروژه...................................................................................................................................... 77

شکل ( 3- 3 ) نمودار زمان بندی اجرای پروژه............................................................................................................. 78

فصل چهارم...................................................................................................................................................................... 79

بررسی های مالی و اقتصادی........................................................................................................................................... 79

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

مقدمه................................................................................................................................................................... 80

1-4 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و بر آورد آن :............................................................................................ 81

1- 1 – 4 برنامه تولید سالیانه :....................................................................................................................................... 81

جدول ( 1 – 4 ) شرایط عملکرد واحد......................................................................................................................... 81

2 – 1 -4 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی :................................................................................................................ 82

جدول ( 2- 4 ) برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی................................................................................................. 82

1-4 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز :................................................................................................................ 83

جدول ( 3- 4 ) هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز............................................................................................... 83

1-4 هزینه خدمات نیروی انسانی :................................................................................................................................. 84

جدول ( 4 – 4) هزینه های خدمات نیروی  انسانی...................................................................................................... 84

1-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه در گردش :.................................................................................................... 85

الف ) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز :............................................................................................................................. 85

ب ) حقوق و دستمزا کارکنان :....................................................................................................................................... 85

ج  )انرژی مورد نیاز :...................................................................................................................................................... 86

د ) هزینه های فروش :..................................................................................................................................................... 86

ه) سایر هزینه ها :............................................................................................................................................................. 86

جدول ( 5 -4  )جمع اقلام سرمایه در گردش............................................................................................................... 86

2- 4 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و بر آورد آن :.................................................................................................... 87

1-2 -4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :...................................................................................................... 88

جدول ( 6- 4 ) هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید......................................................................... 88

2- 2- 4 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی :.............................................................................................................. 89

جدول ( 7- 4 ) هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی..................................................................................................... 89

3-2 -4 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی :......................................................................................................... 90

جدول ( 8 – 4 ) برآورد هزینه های زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی.............................................................. 91

4-2-4 هزینه وسائط نقلیه عمومی و سایل حمل و نقل :............................................................................................... 91

جدول ( 9 – 4 ) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل............................................................................................ 92

5-2-4 هزینه لوازم و اثاثیه اداری :................................................................................................................................. 92

2-4 هزینه های قبل از بهره برداری :.............................................................................................................................. 92

الف ) هزینه مطالعات اولیه :............................................................................................................................................ 92

ب ) هزینه ثبت قردادها و تسهیلات مالی :..................................................................................................................... 93

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

ج  )هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی :...................................................... 93

د  )هزینه های جاری دوره اجرای طرح :....................................................................................................................... 93

ح ) هزینه های پیش بینی نشده :..................................................................................................................................... 93

جدول ( 10- 4  )هزینه های قبل از بهره برداری........................................................................................................... 93

7-2-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه ثابت :........................................................................................................ 94

جدول ( 11 -4 ) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت........................................................................................... 94

3-4 کل سرمایه گذاری :.................................................................................................................................................. 95

جدول ( 12- 4  )برآورد سرماهی گذاری...................................................................................................................... 95

4- 4 هزینه های تولید :.................................................................................................................................................... 95

1-4-4 هزینه های ثابت :................................................................................................................................................. 96

جدول ( 12- 4) بر اورد سرمایه گذار ی........................................................................................................................ 96

2-4-4 هزینه های متغیر :................................................................................................................................................ 97

جدول ( 4-14 )  بر اورد هزینه های متغیر.................................................................................................................... 98

5-4 قیمت تمام شده محصول :....................................................................................................................................... 98

جدول ( 15 – 4 ) برآورد هزینه های سالیانه................................................................................................................. 98

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

با توجه به ظرفیت اسمی واحد  قیمت تمام شده محصول برابر است با :.................................................................... 98

6-4 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح :......................................................................................................... 99

4 ارزیابی مالی واقتصادی طرح :..................................................................................................................................... 99

جدول ( 16 – 4)  شاخصهای مالی و اقتصادی طرح.................................................................................................... 99

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

 همین حالا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۱۰:۵۸
میلاد کمالی