دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.

این وبلاگ جهت کم کردن زحمات جستجوی شما دانشجویان عزیز و صرفه جویی در وقت شماست...امیدوارم موفق باشین و مارو هم در موفقیت خودتون سهیم بدونین.

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارآفرینی» ثبت شده است

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 6

فصل اول............................................................................................................................................................................. 7

چکیده مطالعات فنی  ، مالی و اقتصادی........................................................................................................................... 7

جدول ( 1 - 1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس.......................................................... 8

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 11

کلیات معرفی محصول..................................................................................................................................................... 11

مقدمه................................................................................................................................................................................ 12

تعاریف اولیه..................................................................................................................................................................... 12

روانکاری ، اصطکاک و سایندگی.................................................................................................................................... 12

1-2 نام محصول و مشخصات فنی :............................................................................................................................... 14

روغن موتور :................................................................................................................................................................... 15

گروه پارافینیک :............................................................................................................................................................... 16

هیدروکربورهای نفتنیک :................................................................................................................................................. 17

هیدرو کربورهای آرماتیک :............................................................................................................................................. 17

ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی :............................................................................................................................ 18

روغنهای سنتتیک :........................................................................................................................................................... 18

تولید روغن از طریق تصفیه دوم :.................................................................................................................................... 18

گریس :............................................................................................................................................................................. 20

1- گریسهای غیر صابونی شده :..................................................................................................................................... 20

2- گریسهای صابونی شده - فلزی :............................................................................................................................... 21

A  ) گریس سدیم :......................................................................................................................................................... 21

B )گریس سدیم :............................................................................................................................................................ 21

C  ) گریس مخلوط :....................................................................................................................................................... 22

D  ) گریس آلومینیم :..................................................................................................................................................... 22

E  ) گریس لیتوم :........................................................................................................................................................... 23

I  ) گریس باریوم :.......................................................................................................................................................... 23

G  ) گریس استرانسیوم :................................................................................................................................................ 23

مشخصات فنی محصول :................................................................................................................................................ 23

برای آشنائی با مشخصات فنی محصول ( روغن موتور و گریس ) ، ابتدائاً تعاریف مربوط را متذکر می  شویم :..... 23

1- گرانروی ( - Viscosity   ) :.................................................................................................................................. 24

2- نقطه ریزش (Pour point ) :.................................................................................................................................. 24

3- وزن مخصوص  (( Specific  Gravity -:........................................................................................................... 24

4- نقطه اشتعال  ( Flash Point   ) :.......................................................................................................................... 24

5- نقطه احتراق: ( - Flae Point   ) :......................................................................................................................... 25

6- نقطه ابری شدن  ( Cloud Point -  ) :................................................................................................................ 25

7- شاخص کربونیز اسیون  (- Carbonisation index  ) :.................................................................................... 25

8 - اندیس ویسکوزیته ( - Visicosity index     ):................................................................................................. 25

9 - نقطه قطره شدن :...................................................................................................................................................... 25

10- میزان نفوذ مخروطی در گریس :............................................................................................................................. 26

الف - روغن پایه :............................................................................................................................................................ 26

ب - روغن موتور ( جهت استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی ، مطابق استاندارد ملی شماره 584 ایران و استاندارد بین المللی  43/8  ) -  ( DEF   STAN   91    .............................................................................................................................................................. 27

پ – گریس :................................................................................................................................................................... 27

1پ )  گریس پایه کلسیم ( گریس سوپر ) :................................................................................................................... 27

2پ ) گریس پایه سدیم ( والوالین ) :............................................................................................................................. 28

3پ ) گریس پایه بنتون :................................................................................................................................................. 28

4پ ) گریس پایه آلومینیوم :............................................................................................................................................ 28

5پ ) گریس پایه لیتیم :................................................................................................................................................... 29

چگونگی بسته بندی :...................................................................................................................................................... 29

- قوطی گریس نیز باید حاوی نکات زیر باشد :............................................................................................................ 30

حد استاندارد ملی و جهانی :.......................................................................................................................................... 30

وظیفه اصلی :..............................................................................................................................................................30

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

شرایط اصلی :.................................................................................................................................................................. 31

سطح کیفیت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده می شود که عبارتند از :............................................................. 31

پ – علائم نظامی :......................................................................................................................................................... 31

ج  - علائم استاندارد ملی ایران :.................................................................................................................................... 32

روغن موتور :................................................................................................................................................................... 33

شماره تعرفه گمرکی ، شرایط ورود :.............................................................................................................................. 34

2- 2  - چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یاواسطه ای و مصرفی و مقایسه کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی          34

3- 2 - ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت  ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور           36

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 38

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

مطالعات فنی.................................................................................................................................................................... 38

بررسی و برآورد های فنی................................................................................................................................................ 39

1- 3-  ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه ....................................................................................... 39

1- رها کردن در محیط و استفاده از آن :........................................................................................................................ 39

- تصفیه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت :................................................................................ 40

تاریخچه صنعت بازیافت روغن........................................................................................................................................ 41

2-3 - تشریح دقیق و جامع فرآیند منتخب و سپس شماتیک جریان فرآیند ( نمودار گردش مواد) .......................... 43

شرح خلاصه فرآیند :....................................................................................................................................................... 43

3 – 3 - بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت ........................................................................................ 44

ویسکوزیته یا گرانروی :................................................................................................................................................... 44

اندلیس ویسکوزیته یا شاخص گرانروی :........................................................................................................................ 44

ظاهر:................................................................................................................................................................................. 44

رنگ :................................................................................................................................................................................ 44

عدد خنثی شدن :............................................................................................................................................................. 45

وزن مخصوص نسبی :..................................................................................................................................................... 45

مقدار آب :....................................................................................................................................................................... 45

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

نقطه اشتعال و نقطه احتراق :........................................................................................................................................... 45

نقطه اشتعال...................................................................................................................................................................... 45

نقطه ریزش و ابری شدن :............................................................................................................................................... 46

10-نقطه آنیلین :.............................................................................................................................................................. 46

11-خاکستر :.................................................................................................................................................................... 46

12-عدد صابونی شدن :................................................................................................................................................... 46

میزان نفوذ مخروط :........................................................................................................................................................ 47

مواد اولیه :........................................................................................................................................................................ 47

جریان فرایند :.................................................................................................................................................................. 48

4-3  تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد داحد............................................................................................ 48

جدول ( 1- 3  )درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی...................................................... 49

5- 3 معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک................................................................................................... 50

1-5-3 معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح........................................................................................................................ 51

جدول ( 2- 3  )مواد اولیه مصرفی واحد را معرفی می نماید :..................................................................................... 51

جدول  (2- 3  )مواد اولیه............................................................................................................................................... 51

2-5- 3 برآورد مصرف مواد اولیه................................................................................................................................... 52

جدول ( 3- 3 ) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد................................................................................ 52

6-3 دستگاهها و تجهیزات خط تولید............................................................................................................................. 53

1- 6-3 معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید........................................................................................................ 53

جدول ( 4 – 3  )اطلاعات فنی هر یک از ماشین آلات مورد نیاز خط تولید را ارائه می نماید :............................... 53

جدول  ( 4 – 3  ) معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید...................................................................................... 54

جدول ( 5 – 3 ) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید..................................................................................... 55

2-6- 3 نقشه استقرار ماشین آلات :............................................................................................................................... 55

7-3 تجهیزات و تاسیسات عمومی :............................................................................................................................... 56

1-7- 3 آزمایشگاه :......................................................................................................................................................... 56

2- 7- 3 تعمیرگاه :.......................................................................................................................................................... 56

3-7 – 3 تاسیسات برق:................................................................................................................................................. 57

الف ) برق مورد نیاز خط تولید :..................................................................................................................................... 57

جدول ( 6- 3  )برآورد برق مصرفی تولید..................................................................................................................... 57

ب ) برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه....................................................................................................................... 58

ج  )برق روشنایی ساختمانها ومحوطه............................................................................................................................. 58

جدول ( 7 – 3  )برآورد مصرفی واحد.......................................................................................................................... 59

د ) برق مصرف سالیانه.................................................................................................................................................... 60

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

-  مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می گردد :...................... 60

II  - مصارف برق جهت روشنایی سایر وسایل جانبی در کل سطح زیر بنای تولیدی ( سالنهای تولید ، انبارها و تاسیسات ) با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می شود :.................................................................................................................................... 60

III  – برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می گرد :............................................................................... 60

IV- برق ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می شود :.................................................... 61

4 – 7 -3 تاسیسات آب.................................................................................................................................................. 61

جدول ( 8- 3 ) برآورد آب روزانه واحد....................................................................................................................... 62

7- 7- 3 سایر تاسیسات.................................................................................................................................................. 62

الف  )تجهیزات اطفاء حریق............................................................................................................................................ 63

ب ) تاسیسات گرمایش و سرمایش................................................................................................................................. 63

جدول ( 10- 3 ) تاسیسات گرمایش و سرمایش............................................................................................................ 64

تصفیه پسیاب شیمیایی..................................................................................................................................................... 64

8- 3 محاسبه نیروی انسانی موردنیاز.............................................................................................................................. 64

1-8-3 برآورد پرسنل تولیدی.......................................................................................................................................... 65

جدول ( 11 – 3 ) برآورد نیروی انسانی تولید.............................................................................................................. 66

2 – 8-3  برآورد پرسنل غیر  تولیدی............................................................................................................................ 66

پرسنل غیر تولیدی شامل موارد زیر می باشد :............................................................................................................... 67

الف ) مدیریت.................................................................................................................................................................. 67

ب )پرسنل اداری ، مالی و خدماتی................................................................................................................................. 67

ج ) پرسنل تاسیسات وتعمیرگاه...................................................................................................................................... 67

جدول (12-3) نیروی انسانی غیر تولیدی...................................................................................................................... 68

9-3 محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز............................................................................................................. 68

1-9-3مساحت سالن تولید.............................................................................................................................................. 68

( 13- 3  )برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه .... ( متر مربع )................................................................................... 69

2-9-3-مساحت انبارها:.................................................................................................................................................. 70

به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می شود :...................................................................................... 71

1-2-9- 3 انبار مواد اولیه............................................................................................................................................... 71

2-9- 3 انبار محصول...................................................................................................................................................... 72

3-9-3 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه............................................................................................................................ 72

جدول ( 16 – 3 ) بر آورد مساحت تاسیسات............................................................................................................... 73

4-9-3 مساحت آزمایشگاه.............................................................................................................................................. 73

5-9- 3 مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................................... 73

جدول ( 17 – 3 )  مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................ 74

6- 9- 3 مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی...................................................................................................... 75

جدول ( 8- 3 ) مساحت ساختمان ها............................................................................................................................ 75

جدول ( 19 -3 ) مساحت اجزای محوطه سازی........................................................................................................... 76

7-9-3  نقشه جانمایی ساختمانها................................................................................................................................... 76

10-3  زمان بندی اجرای پروژه...................................................................................................................................... 77

شکل ( 3- 3 ) نمودار زمان بندی اجرای پروژه............................................................................................................. 78

فصل چهارم...................................................................................................................................................................... 79

بررسی های مالی و اقتصادی........................................................................................................................................... 79

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

مقدمه................................................................................................................................................................... 80

1-4 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و بر آورد آن :............................................................................................ 81

1- 1 – 4 برنامه تولید سالیانه :....................................................................................................................................... 81

جدول ( 1 – 4 ) شرایط عملکرد واحد......................................................................................................................... 81

2 – 1 -4 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی :................................................................................................................ 82

جدول ( 2- 4 ) برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی................................................................................................. 82

1-4 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز :................................................................................................................ 83

جدول ( 3- 4 ) هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز............................................................................................... 83

1-4 هزینه خدمات نیروی انسانی :................................................................................................................................. 84

جدول ( 4 – 4) هزینه های خدمات نیروی  انسانی...................................................................................................... 84

1-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه در گردش :.................................................................................................... 85

الف ) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز :............................................................................................................................. 85

ب ) حقوق و دستمزا کارکنان :....................................................................................................................................... 85

ج  )انرژی مورد نیاز :...................................................................................................................................................... 86

د ) هزینه های فروش :..................................................................................................................................................... 86

ه) سایر هزینه ها :............................................................................................................................................................. 86

جدول ( 5 -4  )جمع اقلام سرمایه در گردش............................................................................................................... 86

2- 4 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و بر آورد آن :.................................................................................................... 87

1-2 -4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :...................................................................................................... 88

جدول ( 6- 4 ) هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید......................................................................... 88

2- 2- 4 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی :.............................................................................................................. 89

جدول ( 7- 4 ) هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی..................................................................................................... 89

3-2 -4 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی :......................................................................................................... 90

جدول ( 8 – 4 ) برآورد هزینه های زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی.............................................................. 91

4-2-4 هزینه وسائط نقلیه عمومی و سایل حمل و نقل :............................................................................................... 91

جدول ( 9 – 4 ) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل............................................................................................ 92

5-2-4 هزینه لوازم و اثاثیه اداری :................................................................................................................................. 92

2-4 هزینه های قبل از بهره برداری :.............................................................................................................................. 92

الف ) هزینه مطالعات اولیه :............................................................................................................................................ 92

ب ) هزینه ثبت قردادها و تسهیلات مالی :..................................................................................................................... 93

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

ج  )هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی :...................................................... 93

د  )هزینه های جاری دوره اجرای طرح :....................................................................................................................... 93

ح ) هزینه های پیش بینی نشده :..................................................................................................................................... 93

جدول ( 10- 4  )هزینه های قبل از بهره برداری........................................................................................................... 93

7-2-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه ثابت :........................................................................................................ 94

جدول ( 11 -4 ) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت........................................................................................... 94

3-4 کل سرمایه گذاری :.................................................................................................................................................. 95

جدول ( 12- 4  )برآورد سرماهی گذاری...................................................................................................................... 95

4- 4 هزینه های تولید :.................................................................................................................................................... 95

1-4-4 هزینه های ثابت :................................................................................................................................................. 96

جدول ( 12- 4) بر اورد سرمایه گذار ی........................................................................................................................ 96

2-4-4 هزینه های متغیر :................................................................................................................................................ 97

جدول ( 4-14 )  بر اورد هزینه های متغیر.................................................................................................................... 98

5-4 قیمت تمام شده محصول :....................................................................................................................................... 98

جدول ( 15 – 4 ) برآورد هزینه های سالیانه................................................................................................................. 98

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

با توجه به ظرفیت اسمی واحد  قیمت تمام شده محصول برابر است با :.................................................................... 98

6-4 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح :......................................................................................................... 99

4 ارزیابی مالی واقتصادی طرح :..................................................................................................................................... 99

جدول ( 16 – 4)  شاخصهای مالی و اقتصادی طرح.................................................................................................... 99

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

 همین حالا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۱۰:۵۸
میلاد کمالی

کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................................. 6

فصل اول..................................................................................................................................................................................... 7

بررسی بازار................................................................................................................................................................................ 7

نام  و کاربرد محصول................................................................................................................................................................. 8

انواع  باتری های  سرب  -  اسیدی  :...................................................................................................................................... 9

1   تعریف  ویژگی ها   و مشخصات  محصول........................................................................................................................ 9

1-4   طبقه  بندی   محصول................................................................................................................................................... 10

باتری ها  بسته  به  نوع  کاربرد  آنها  و  میزان  آمپراژ  مورد  نیاز  به انواع  زیر طبقه  بندی  می شوند:.......................... 10

جدول  1-1  طبقه بندی  بر حسب  آمپراژ............................................................................................................................ 10

مشخصات  فنی  محصول........................................................................................................................................................ 10

جدول 2-1  مشخصات  فنی................................................................................................................................................... 11

بسته  بندی  محصول................................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو............................. 11

شماره  تعرفه  گمرکی  مواد  اولیه  و محصول....................................................................................................................... 11

جدول  3-1  شماره  تعرفه  های  گمرکی.............................................................................................................................. 12

استاندارد  محصول................................................................................................................................................................... 12

نمونه ای از استاندارد های  DIN  آلمان و   JIS  ژاپن  در  جدول آمده  است :............................................................. 13

جدول 4-1 استاندارد های  بین المللی محصول.................................................................................................................... 13

بررسی  بازار............................................................................................................................................................................ 14

تاریخچه  بازار  در ایران.......................................................................................................................................................... 14

بررسی  روند  مصرف.............................................................................................................................................................. 15

جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید.................................................................................. 15

ادامه  جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید........................................................................ 16

جدول  6-1  آمار تولید و واردات  انواع  وانت از ابتدای تولید............................................................................................ 17

جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید...................................................................... 17

ادامه جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید............................................................. 18

جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84.......................................................................... 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84................................................................. 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84................................................................. 20

بررسی  روند  واردات  و صادرات......................................................................................................................................... 20

جدول 9-1  آمار واردات  باتری های  سرب – اسیدی برای  راه اندازی موتورهای پیستونی........................................... 21

بررسی  قیمت  فروش  محصول  مشابه.................................................................................................................................. 21

جدول  10-1  شرکت های تولید کننده  باتری  کشور........................................................................................................... 23

نتیجه  گیری............................................................................................................................................................................. 23

سهم  بازار  (  خودروهای  موجود  در  کشور و  سایر  موارد  کاربرد  )............................................................................. 24

سهم  خودرو ساز..................................................................................................................................................................... 24

موقیعت  مکانی  واحد............................................................................................................................................................. 25

عوامل  موثر  در تعیین  محل  سیستم  عملیاتی  :.................................................................................................................. 25

تعیین  موقعیت  مکانی  واحد  شامل  سه  مرحله  می باشد  :............................................................................................. 26

انتخاب  منطقه  :...................................................................................................................................................................... 26

برای  انتخاب  منطقه  مورد  نظر  باید  به عوامل  زیر توجه  نمود  :................................................................................... 26

انتخاب  محدوده  :.................................................................................................................................................................. 26

انتخاب  محل  :........................................................................................................................................................................ 27

فصل  دوم...................................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو......................................... 28

بررسی  های  فنی  طرح.......................................................................................................................................................... 28

ارائه  روش های  مختلف  تولید.............................................................................................................................................. 29

-aانتخاب  بهترین  تکنولوژی.................................................................................................................................................. 29

به  دلیل  اینکه  :....................................................................................................................................................................... 30

تشریح  فرآیند  مونتاژ.............................................................................................................................................................. 30

فرآیند  مونتاژ  باتری  خودرو  شامل  11  مرحله  به  شرح  ذیل  می باشد :...................................................................... 30

مرحله  اول  :   گروه بندی  پلیتها  (  صفحات  ).................................................................................................................. 30

مرحله  دوم   :   ریخته  گری.................................................................................................................................................. 31

مرحله  سوم   :   بازرسی  محصول  ایستگاه  ریخته  گری  ( C.O.S   )........................................................................... 31

مرحله  چهارم  :  تست  ولتاژ.................................................................................................................................................. 31

مرحله  پنجم  :  جوش  یا  برق..........................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.................................. 32

مرحله  ششم   :   تزریق  رزین............................................................................................................................................... 32

مرحله  هفتم  :  درب  گذاری................................................................................................................................................. 32

مرحله  هشتم  :   پلمپ  حرارتی............................................................................................................................................ 33

مرحله  نهم  :  جوش  گاز....................................................................................................................................................... 33

مرحله  دهم  : تست  هوا......................................................................................................................................................... 33

مرحله   یازدهم   :  شماره  زن  حرارتی................................................................................................................................ 33

مرحله  دوازدهم  :  شیرینگ  یا  بسته  بندی......................................................................................................................... 34

بررسی  ایستگاه  ها  و  شیوه  های  کنترل  کیفیت................................................................................................................ 34

به طور  کلی  اهداف  کنترل  کیفیت  را  می توان  به  صورت  زیر  خلاصه  کرد  :........................................................... 34

مراحل  بازرسی   کلی  با توجه به  وضعیت  هر صنعت  به  ترتیب  زیر می باشد :........................................................... 35

کنترل   مواد  اولیه  :................................................................................................................................................................ 35

پلیتها  :...................................................................................................................................................................................... 35

جدا  کننده  ها   (  نوارهای  عایق  )   :................................................................................................................................. 36

جعبه ها  :............................................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.......................................... 36

کنترل  در  حین  تولید............................................................................................................................................................. 37

دستگاه ها  و تجهیزات  خط........................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو........................................... 37

معرفی  دستگاه ها  و  تجهیزات  خط  مونتاژ باتری.............................................................................................................. 38

لیست  دستگاه ها  و تجهیزات  خط   مونتاژ  باتری  و  نحوه  عملکرد  آنها....................................................................... 38

پانچ  (  سوراخ  کن ).............................................................................................................................................................. 38

ال  بک  Elbak....................................................................................................................................................................... 38

C.O.S    (  Cast   On   Straps   )............................................................................................................................... 39

کار  این  دستگاه  شامل  چهار مرحله  می باشد  :................................................................................................................ 39

تست  ولتاژ  (  High  Voltage  )...................................................................................................................................... 40

جوش  با  ولتاژ  بالا  ( Welmatic   )................................................................................................................................. 40

تزریق  رزین  ( Hot  Melt   )............................................................................................................................................. 40

پلمپ  حرارتی  (    Heat  Sealing   )............................................................................................................................. 41

جوش قطبها  با  گاز (  Automatic  Post  Finishing     ).......................................................................................... 41

تست  با  هوا  (  Pneumatic  Testing  Machine)...................................................................................................... 41

شماره  زنی  حرارتی  (  Coding  and  Numbering    )............................................................................................ 42

بسته  بندی  (  Sherinkage    ).......................................................................................................................................... 42

محاسبه  ظرفیت  ،  برنامه  تولید  و شرایط  عملکرد  واحد................................................................................................. 42

برآورد  ظرفیت  اسمی  سیستم............................................................................................................................................... 44

زمان  در  دسترس.................................................................................................................................................................... 44

زمان  در  دسترس  تولید  مطابق  جدول  زیر  پیش بینی  می شود  :.................................................................................. 44

توقفات  آماده  سازی  و  تنظیمات......................................................................................................................................... 44

میزان  تولید  محصولات  مختلف  به  تفکیک  تیپ.............................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو............................ 46

میزان  تولید  Elbak   (  ایستگاه  گروه بندی )................................................................................................................... 46

جدول 2-2  زمان ها  و میزان تولید  دستگاه  Elbak.......................................................................................................... 47

میزان  تولید  C.O.S     ( ایستگاه ریخته گری ) و ایستگاه مونتاژ...................................................................................... 48

جدول  2-3  زمانها   و  میزان  تولید  باتری  2 L  را  در  شیفت های  مختلف  نشان  می دهد :.................................... 48

جدول  2-3  زمان   و  میزان  تولید  باتری  2 L  در ایستگاه  ریخته گری  و  مونتاژ........................................................ 48

توان  تولیدی  سالیانه................................................................................................................................................................ 49

جدول  4-2  برآورد  توان  تولیدی واقعی  طرح................................................................................................................... 49

لیست  مواد  اولیه  و  قطعات.................................................................................................................................................. 49

صفحات  (  پلیتها  )................................................................................................................................................................ 49

جدول  5-2  مشخصات  باتری های  سبک........................................................................................................................... 50

پلیتها  به  دو  شکل  در باتریها  مورد  استفاده  قرار می گیرند :.......................................................................................... 50

جدا  کننده  ( Separators   ).............................................................................................................................................. 51

نقش جدا کننده  ها  در باتری  شامل :................................................................................................................................... 51

جعبه......................................................................................................................................................................................... 51

سرب........................................................................................................................................................................................ 51

درب  و  در پوش..................................................................................................................................................................... 52

بر آورد  میزان  مصرف  مواد  اولیه   و  قطعات  خریدنی.................................................................................................... 52

جدول 6-2  بر آورد  میزان  مواد  اولیه  مورد  نیاز طرح..................................................................................................... 52

تجهیزات  و  تاسیسات  عمومی  :.......................................................................................................................................... 53

بخش  نگهداری  و  تعمیرات.................................................................................................................................................. 53

بخش  ایمنی  و  بهداشت........................................................................................................................................................ 54

بخش  نگهبانی......................................................................................................................................................................... 54

تاسیسات  برق.......................................................................................................................................................................... 54

تاسیسات  آب.......................................................................................................................................................................... 55

تجهیزات  حمل  و نقل............................................................................................................................................................ 55

سایر  تاسیسات......................................................................................................................................................................... 56

کمپرسور هوای  فشرده............................................................................................................................................................ 56

سیستم   فن  و  تهویه  هوای  سالن........................................................................................................................................ 56

تجهیزات  اطفای حریق.....................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.............................. 56

سیستم  خنک  کننده  با آب.................................................................................................................................................... 57

ژنراتور  برق............................................................................................................................................................................. 57

سیستم  های  گرمایش   و  سرمایش....................................................................................................................................... 57

نیروی انسانی............................................................................................................................................................................ 58

برآورد  پرسنل   تولیدی........................................................................................................................................................... 58

جدول 7-2  تعداد  پرسنل  تولیدی............................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.................................. 59

برآورد  پرسنل  غیرتولیدی...................................................................................................................................................... 59

بر آورد  نیروی  انسانی  بخشها  در  جدول  8-2  نشان  داده  شده است :........................................................................ 60

برآورد  نیروی  انسانی  قسمت  اداری  (  غیر تولیدی )....................................................................................................... 60

مدیریت  کارخانه...................................................................................................................................................................... 60

مدیریت  بخشها  و پرسنل  مورد  نیاز.................................................................................................................................... 61

بخش  اداری  :......................................................................................................................................................................... 61

بخش  فروش  :.........................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.................................................. 61

بخش  مالی  :........................................................................................................................................................................... 61

بخش  خرید  یا  بازرگانی  :.................................................................................................................................................... 61

بخش  تضمین  کیفیت  :.......................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.......................................................... 61

بخش  برنامه  ریزی  تولید  :................................................................................................................................................... 62

جدول 9-2  برآورد  نیروی انسانی بخشهای  اداری.............................................................................................................. 62

محاسبه  سطح  زیر بنا  و  مساحت  مورد  نیاز...................................................................................................................... 62

مساحت  سالن  تولید............................................................................................................................................................... 63

خط  مونتاژ  باتری شامل  چهار ایستگاه  با  دستگاههای  مخصوص  به  خود  می باشد  که  عبارتند از :........................ 63

جدول  10-2  بر آورد  مساحت  ماشین آلات  تولیدی........................................................................................................ 64

جدول 11-2  برآورد  مساحت  بخشهای سالن  تولید........................................................................................................... 65

کل  مساحت  سالن  تولید........................................................................................................................................................ 66

جدول  12-2  بر آورد  مساحت  سالن  تولید....................................................................................................................... 66

مساحت  انبارها........................................................................................................................................................................ 66

انبار  مواد  اولیه......................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو........................................... 67

فضای  مورد  نیاز  پلیتها.......................................................................................................................................................... 67

فضای  مورد  نیاز  جدا کننده ها............................................................................................................................................. 68

فضای مورد  نیاز  جعبه ها  و سایر  مواد اولیه....................................................................................................................... 69

انبار  محصول........................................................................................................................................................................... 69

جدول  13-2  بر آورد  کل  مساحت  انبار............................................................................................................................ 70

جدول  14-2  بر آورد  مساحت   تاسیسات  داخل محوطه................................................................................................. 70

مساحت  ساختمان های اداری ، رفاهی  و خدماتی............................................................................................................... 71

جدول  15-2  برآورد  مساحت مورد نیاز  بخشهای  اداری................................................................................................. 71

مساحت  زمین  ، ساختمان و محوطه سازی........................................................................................................................... 72

جدول  16-2  برآورد کل مساحت ساختمانها  ، سوله ها  و تاسیسات................................................................................. 72

نقشه  جانمایی  ساختمانها....................................................................................................................................................... 72

فصل  سوم................................................................................................................................................................................ 73

بررسی های  مالی  طرح.......................................................................................................................................................... 73

مقدمه........................................................................................................................................................................................ 74

اطلاعات  مربوط  به  سرمایه گذاری  در گردش  و برآورد  آن............................................................................................ 74

مقدار و ارزش  مواد  اولیه  مصرفی........................................................................................................................................ 75

جدول 1-3  برآورد  ارزش  مواد  اولیه  مصرفی................................................................................................................... 75

هزینه های  تامین  انواع  انرژی مورد نیاز............................................................................................................................... 75

جدول 2-3  بر آورد  هزینه  تامین  انواع  انرژی................................................................................................................... 76

هزینه  خدمات  نیروی  انسانی............................................................................................................................................... 76

جدول 3-3 برآورد هزینه های نیروی انسانی.......................................................................................................................... 77

جمع بندی  اجزاء  و  برآورد سرمایه  در گردش................................................................................................................... 77

مواد اولیه  و قطعات  مورد  نیاز.............................................................................................................................................. 77

حقوق  و  دستمزد  کارکنان..................................................................................................................................................... 78

انرژی  مورد  نیاز  و  هزینه های  سربار................................................................................................................................. 78

هزینه های  فروش.................................................................................................................................................................... 78

سایر هزینه ها............................................................................................................................................................................ 78

جدول   4-3  اقلام  سرمایه  در  گردش................................................................................................................................ 79

اطلاعات  مربوط  به سرمایه  ثابت  و  برآورد  آن................................................................................................................. 79

هزینه  ماشین آلات  و تجهیزات  خط  تولید......................................................................................................................... 80

جدول  5-3  برآورد  هزینه  ماشین آلات  خط  مونتاژ......................................................................................................... 81

هزینه  زمین  ، ساختمان  و  محوطه سازی............................................................................................................................. 81

جدول  6-3 برآورد  هزینه  احداث  ساختمانها  و سالنها..................................................................................................... 81

جدول  7-3  مساحت  و هزینه  زمین  مورد  نیاز................................................................................................................. 82

جدول  8-3  هزینه  تجهیزات  و تاسیسات  عمومی............................................................................................................. 82

هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری..................................................................................................................................................... 82

جدول  9-3  برآورد  هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری................................................................................................................. 83

هزینه های  قبل از بهره برداری............................................................................................................................................... 83

جدول  10-3 اقلام  هزینه های  قبل از بهره برداری............................................................................................................. 83

جمع  بندی  اجزاء و برآورد  سرمایه ثابت............................................................................................................................. 84

جدول 11-3  برآورد  سرمایه ثابت......................................................................................................................................... 84

کل سرمایه  گذاری................................................................................................................................................................... 84

جدول   12-3  برآورد  سرمایه گذاری  کل........................................................................................................................... 85

هزینه های تولید........................................................................................................................................................................ 85

هزینه های ثابت........................................................................................................................................................................ 85

جدول  13-3  اقلام  هزینه ثابت و برآورد آن........................................................................................................................ 86

هزینه  استهلاک........................................................................................................................................................................ 86

اقلام  و  درصد  استهلاک  سالیانه  سالیانه  هر  یک  در جدول  زیر  آمده  است  :............................................................ 86

جدول  14-3  برآورد  هزینه استهلاک  سالیانه...................................................................................................................... 86

هزینه های  متغیر...................................................................................................................................................................... 87

جدول  15-3  اقلام  هزینه های  متغییر  و برآورد آن........................................................................................................... 87

فصل چهارم.............................................................................................................................................................................. 88

ارزیابی و نتیجه گیری.............................................................................................................................................................. 88

قیمت  تمام  شده محصول....................................................................................................................................................... 89

جدول 16-3  برِآورد قیمت  تمام شده................................................................................................................................... 89

تجزیه  و تحلیل صورتهای  مالی.............................................................................................................................................. 89

جدول 17-3  بر آورد  کل  درآمد  در طی 5 سال................................................................................................................. 89

پیش  بینی  عملکرد  سود  و زیان ویژه  طرح........................................................................................................................ 90

تراز نامه  پیش بینی شده  طرح............................................................................................................................................... 93

کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو


اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۲:۱۴
میلاد کمالی