دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.

این وبلاگ جهت کم کردن زحمات جستجوی شما دانشجویان عزیز و صرفه جویی در وقت شماست...امیدوارم موفق باشین و مارو هم در موفقیت خودتون سهیم بدونین.

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مورد نیاز» ثبت شده است

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- سازه

فهرست مطالب

فصل 1 معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

مقدمه

نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل2 مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 سوابق تحقیق

2-1-1 Anagnostopouls    1988

2-1-2 Westermo  1989

2-1-3  Anagnostopouls  1991

2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه­ای

2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء

2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه

2-1-3-4 خلاصه نتایج

2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992

2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin  1997

2 -1-6 Lin و Weng 2001

2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005

2-1-7-1 مدل خطی

2-1-7-2 مدل غیر خطی

2-1-8 فرزانه حامدی 1374

2-1-9 حسن شفائی 1385   

2-1-10 نوید سیاه پلو 1387

2-2 روشهای آیین نامه ای

2-2-1 آیین نامه IBC 2006

2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (استاندارد2800)

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

فصل 3 معرفی تئوری ارتعاشات پیشا

3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا

3-2 تعریف متغیر پیشای X

3-3 تابع چگالی احتمال

3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم

3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

3-5  فرایندهای مانا و ارگادیک

3-5-1 فرایند مانا

3-5-2 فرایند ارگادیک

3-6 همبستگی فرایندهای پیشا

3-7 تابع خود همبستگی

3-8 چگالی طیفی

3-9  فرایند راندم باد باریک و باند پهن

3-10  انتقال ارتعاشات راندم

3-10-1 میانگین پاسخ

3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ

3-10-3 تابع چگالی طیفی

3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ

3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی

4-1 مقدمه

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

4-2 روش­های مدل­سازی رفتار غیرخطی

4-3  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

4-4 مشخصات مدل­های مورد بررسی

4-4-1 طراحی مدل­ها

4-4-2 مدل تحلیلی

4-4-3 مشخصات مصالح

4-4-4 مدل­سازی تیر ها و ستون­ها

4-4-5 بارگذاری

4-5 روش آنالیز

4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

4-5-1-1  انتخاب شتاب نگاشت­ها

4-5-1-2  مقیاس کردن شتاب نگاشت­ها

4-5-1-3  استهلاک رایلی

4-5-1-4 روش نیوتن­ _ رافسون

4-5-1-5 همگرایی

4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها

4-6 محاسبه درز انقطاع

4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه

4-8 تاثیر میرایی

4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

4-10 تاثیر جرم سازه­ها

 فصل 5 روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

5-1 مقدمه

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها

5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی

5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل

5-2-1-2- بارگذاری طیفی

5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها

5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی

5-2-2  آنالیز استاتیکی غیر خطی

5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت

5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ()

5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری

5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار

5-2-3  محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک

5-2-4  محاسبه ضریب

5-3  محاسبه درز انقطاع

5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار

فصل6  مقایسه روش­های آیین نامه ای

6-1 مقدمه

6-2 آیین نامه (IBC 2006)

6-3 استاندارد 2800 ایران

6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

فصل7 نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1 جمع بندی و نتایج

7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع

7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

  مراجع

 پیوست یک: آشنایی و مدل­سازی با نرم‌افزار المان محدود  Opensees

پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

فهرست جداول­ها

  عنوان جدول                                                                                             

 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی صفحه
   
جدول (2-1) زلزله های مورد استفاده در آنالیز اناگنوستوپولس 9
جدول (4-1) مشخصات شتابنگاشتهای نزدیک به گسل مورد استفاده و ضرایب مورد استفاده 54
جدول (4-2) درز انقطاع بین دو سازه شش طبقه و هشت طبقه با دهانه های متفاوت تحت زلزله های انتخابی 82
جدول (4-3) درز انقطاع بین سازه ها با جرمهای متفاوت 83
جدول (5-1) ضریب R  و Cd برای سیستمهای مختلف سازه ای 85
جدول (5-2) تغییر مکان بام سازه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی 89
جدول (5-3) محاسبه پارامتر های لرزه ای مدلهای سازه ای 99
جدول (5-4) محاسبه جابجایی خمیری مدلهای سازه ای 100
جدول (5-5) محاسبه ضریب α 101
جدول (5-6) محاسبه ضریب β 102

فهرست اشکال

 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

عنوان شکل                                                                                             صفحه
 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی  
شکل (2-1) مدل ایده آل­سازی شده دو ساختمان همجوار آناگئوستوپولس1988 5
شکل (2-2) مدل تحلیلی وسترمو 7
شکل (2-3) مدل آناکئوستوپولس 8
شکل (2-4) مدل تحلیلی MDOF-جنق هاسینق لین 12
شکل (2-5) نتایج حاصل از تحلیل مدل خطی برای دو نوع تحریک زلزله 15
شکل (2-6) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزله R1=2.5 R2=3 16
شکل (2-7) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزلهR1=R2=3 16
شکل (2-8) مدل تحلیلی فرزانه حامدی، ساختمانهای یک درجه آزاد مجاور هم 17
شکل (2-9) درز انقطاع بین ساختمان­ها مطابق آیین نامه IBC 2006 22
شکل (2-10) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه 24
شکل (2-11) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه مطابق استاندارد 2800 24
شکل (3-1) نمونه مجموعای از فرایند های پیشا 26
شکل (3-2) تابع چگالی احتمال نرمال با مقدار متوسط m و انحراف معیار 28
شکل (3-3) تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد و نرمال معمولی 28
شکل (3-4) نمایش همبستگی دو فرایند X و Y در زمان و نمونه برداریهای مختلف 30
شکل (3-5) نحوه محاسبه تابع خود همبستگی فرایندهای پیشا مانا 31
شکل (3-6) نمایش مساحت زیر منحنی چگالی طیفی با میانگین مربعات X(t) 32
شکل (3-7) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند باریک 33
شکل (3-8) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند پهن 34
شکل (4-1) مدلهای طراحی شده برای بررسی درز انقطاع 45
شکل (4-2) منحنی تنش کرنش در برنامه opensees الف) برای مصالح غیر خطی (Steel01) ب) برای مصالح خطی 49
شکل (4-3) شتاب نگاشتهای مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیر خطی 52
شکل (4-4) مقیاس کردن طیف میانگین طیفهای پاسخ در آنالیز دینامیکی غیر خطی دو بعدی مطابق با روش NEHRP 55
شکل (4-5) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس نشده) 56
شکل (4-6) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس شده با دوره تناوب اصلی) 56
شکل (4-7) استهلاک رایلی 58
شکل (4-8) روش نیوتن_ رافسون 59

شکل (4-9) روش نموی نیوتن_ رافسون

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

60
عنوان شکل                                                                                             صفحه
 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی  
شکل (4-11) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دو طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی 62
شکل (4-21) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب چهار طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی 62
شکل (4-13) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هشت طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

62

 

شکل (4-14) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دوازده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی 63
شکل (4-15) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب شانزده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی 63
شکل (4-16) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هجده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی متحرک 63
شکل (4-17) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 66
شکل (4-18) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 66
شکل (4-19) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 67
شکل (4-20) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 67
شکل (4-21) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 68
شکل (4-22) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 68
شکل (4-23) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 69
شکل (4-24) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 69
شکل (4-25) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 70
شکل (4-26) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 70
شکل (4-27) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 71
شکل (4-28) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 71
شکل (4-29) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 72
شکل (4-30) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 72
شکل (4-31) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 73
شکل (4-32) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 73
شکل (4-33) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دو طبقه و سازه B با طبقات مختلف 74
شکل (4-34) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A چهار طبقه و سازه B با طبقات مختلف 74
شکل (4-35) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هشت طبقه و سازه B با طبقات مختلف 75
شکل (4-36) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دوازده طبقه و سازه B با طبقات مختلف 75
شکل (4-37) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هجده طبقه و سازه B با طبقات مختلف 76
شکل (4-38) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A بیست طبقه و سازه B با طبقات مختلف 76
شکل (4-39) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 77
شکل (4-40) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 78
عنوان شکل                                                                                             صفحه
 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی  
شکل (4-41) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 78
شکل (4-42) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 79
شکل (4-43) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 79
شکل (4-44) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 80
شکل (4-45) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 80
شکل (4-46) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 62
شکل (4-47) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 81
شکل (5-1) رابطه جابجایی خمیری و ضریب رفتار 86
شکل (5-2) طیف بازتاب طرح بر اساس استاندارد  ایران2800 برای خاک نوع III و منطقه ای با خط لرزه خیزی زیاد 88
شکل (5-2) حالات مختلف آنالیز غیر خطی استاتیکی 91
شکل (5-3) توزیع بار جانبی در آنالیز استاتیکی غیر خطیدر حالت کنترل بار) 91
شکل (5-4) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل دو طبقه 92
شکل (5-5) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل چهار طبقه 92
شکل (5-6) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل شش طبقه 93
شکل (5-7) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل هشت طبقه 93
شکل (5-8) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل ده طبقه 94
شکل (5-9) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل دوازده طبقه 94
شکل (5-10) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل چهارده طبقه 95
شکل (5-11) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل شانزده طبقه 95
شکل (5-12) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل هجده طبقه 96
شکل (5-13) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل بیست طبقه 96
شکل (5-14) مدل رفتار غیر خطی سازه برای محاسبه شکل پذیری 98
شکل (6-1) درز انقطاع محاسباتی به روش آیین نامه IBC 104
شکل (6-2) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه 105
شکل (6-3) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه 106
شکل (6-4) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A چهار طبقه و قاب B با طبقات مختلف 107
شکل (6-5) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A شش طبقه و قاب B با طبقات مختلف 107
شکل (6-6) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A هشت طبقه و قاب B با طبقات مختلف 108
شکل (6-7) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A ده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 108
شکل (6-8) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A دوازده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 109
شکل (6-9) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A چهارده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 109
شکل (6-10) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A شانزده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 110
شکل (6-11) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A هجده طبقه و قاب B با طبقات مختلف

110

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

 

اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۱:۳۰
میلاد کمالی

فضاهای مورد نیاز در فرهنگ سراها

فضاهای مورد نیاز در فرهنگ سراها

ورودی
پذیرش(نگهبانی)
کتابفروشی
گالری
آمفی تئاتر

سینماتک
کتابخانه
کارگاه ها- (مرمت- بوم
سرویس بهداشتی
پارکینگ
کلاس های آموزشی

رستوران

بدارخانه
اموراداری
دبیرخانه نمایشگاه
دفتر مدیریت موزه
اتاق کارشناسان موزه
بخش روابط عمومی
بخش روابط بین الملل
دفترهنری
دفتر پژوهش و آزمایشگاه
دبیر خانه هنری
دبیرخانه اداری
دفتر سرپرست سینماتیک
انبارها
اتاق تاسیسات

میزان فضاهای کتابخانه
عوامل مؤثر بر تخصیص میزان فضاهای کتابخانه عبارتند از حجم مواد ومتون وبخصوص کتابها، میزان سطح که در کتابخانه اشغال می‌کنندو میزان جمعیت کتابخانه که از طریق میزان گردش کتابها در سال تعیین می‌گردد.

فضای مورد میاز برای محاسبه زیربنای یک کتابخانه طبق فرمولی بنام VSC استاندارد IFLA به دست می‌آید
(110 / تعداد کتابها) + (مقدار محلهای نشستن + 72/3) + (430 / گردش کتابها) مثلا برای جا دادن 110 کتاب یک متر مربع در نظر گرفته می‌شود. محل نشستن یک خواننده 72/3 متراست.

ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان حداکثر ارتفاع قفسه‌های فهرست معمولا به اندازه ارتفاع 6 کشو است و در هر کشو نیز در حدود 100 کارت جای می‌گیرد

فهرست معمولا در ارتباط مستقیم با میز امانت و میز اطلاعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنها مجموعه‌ای از کتابهای مرجع عمومی یا موارد استفاده همگانی نیز قرار می‌گیرند.

از این رو محل قرار‌گیری فهرستها معمولا فضایی باز است که در نزدیک ورودی قرار دارد و بوسیله ردیفهایی از قفسه‌های فهرستها و پیشخوان بررسی و جستجو کشوها تشکیل شده است.

وسعت چنین محلی برای 4 ردیف قفسه‌های دو طرفه در حدود 12 متر مربع برآورد می‌شود.
استاندارد میزها:
میزها از جمله مهمترین وسائل فضاهای مطالعه هستند.

میزهای یک نفره: رقم قابل قبول برای این میزها 900×600 میلی‌متر می‌باشد. این رقم گاهی برای راحتی بیشتر خواننده تا یک متر نیز

افزایش می‌یابد. اگر چه جذابیت بیشتری دارند ولی جای زیادی اشغال می‌کنند.

میزهای 2 نفره: میزهای 2 نفره‌ای که از هم جدا نشده‌اند ظاهرا برای خوانندگانی که روبروی هم قرار می‌گیرند جذابیت چندانی ندارند ولی در صورت قرارگیری در یک سمت ابعاد پیشنهادی 900×120 میلی‌متر می‌باشد.

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۶:۵۵
میلاد کمالی