دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.

این وبلاگ جهت کم کردن زحمات جستجوی شما دانشجویان عزیز و صرفه جویی در وقت شماست...امیدوارم موفق باشین و مارو هم در موفقیت خودتون سهیم بدونین.

بایگانی
کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 6

فصل اول............................................................................................................................................................................. 7

چکیده مطالعات فنی  ، مالی و اقتصادی........................................................................................................................... 7

جدول ( 1 - 1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس.......................................................... 8

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 11

کلیات معرفی محصول..................................................................................................................................................... 11

مقدمه................................................................................................................................................................................ 12

تعاریف اولیه..................................................................................................................................................................... 12

روانکاری ، اصطکاک و سایندگی.................................................................................................................................... 12

1-2 نام محصول و مشخصات فنی :............................................................................................................................... 14

روغن موتور :................................................................................................................................................................... 15

گروه پارافینیک :............................................................................................................................................................... 16

هیدروکربورهای نفتنیک :................................................................................................................................................. 17

هیدرو کربورهای آرماتیک :............................................................................................................................................. 17

ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی :............................................................................................................................ 18

روغنهای سنتتیک :........................................................................................................................................................... 18

تولید روغن از طریق تصفیه دوم :.................................................................................................................................... 18

گریس :............................................................................................................................................................................. 20

1- گریسهای غیر صابونی شده :..................................................................................................................................... 20

2- گریسهای صابونی شده - فلزی :............................................................................................................................... 21

A  ) گریس سدیم :......................................................................................................................................................... 21

B )گریس سدیم :............................................................................................................................................................ 21

C  ) گریس مخلوط :....................................................................................................................................................... 22

D  ) گریس آلومینیم :..................................................................................................................................................... 22

E  ) گریس لیتوم :........................................................................................................................................................... 23

I  ) گریس باریوم :.......................................................................................................................................................... 23

G  ) گریس استرانسیوم :................................................................................................................................................ 23

مشخصات فنی محصول :................................................................................................................................................ 23

برای آشنائی با مشخصات فنی محصول ( روغن موتور و گریس ) ، ابتدائاً تعاریف مربوط را متذکر می  شویم :..... 23

1- گرانروی ( - Viscosity   ) :.................................................................................................................................. 24

2- نقطه ریزش (Pour point ) :.................................................................................................................................. 24

3- وزن مخصوص  (( Specific  Gravity -:........................................................................................................... 24

4- نقطه اشتعال  ( Flash Point   ) :.......................................................................................................................... 24

5- نقطه احتراق: ( - Flae Point   ) :......................................................................................................................... 25

6- نقطه ابری شدن  ( Cloud Point -  ) :................................................................................................................ 25

7- شاخص کربونیز اسیون  (- Carbonisation index  ) :.................................................................................... 25

8 - اندیس ویسکوزیته ( - Visicosity index     ):................................................................................................. 25

9 - نقطه قطره شدن :...................................................................................................................................................... 25

10- میزان نفوذ مخروطی در گریس :............................................................................................................................. 26

الف - روغن پایه :............................................................................................................................................................ 26

ب - روغن موتور ( جهت استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی ، مطابق استاندارد ملی شماره 584 ایران و استاندارد بین المللی  43/8  ) -  ( DEF   STAN   91    .............................................................................................................................................................. 27

پ – گریس :................................................................................................................................................................... 27

1پ )  گریس پایه کلسیم ( گریس سوپر ) :................................................................................................................... 27

2پ ) گریس پایه سدیم ( والوالین ) :............................................................................................................................. 28

3پ ) گریس پایه بنتون :................................................................................................................................................. 28

4پ ) گریس پایه آلومینیوم :............................................................................................................................................ 28

5پ ) گریس پایه لیتیم :................................................................................................................................................... 29

چگونگی بسته بندی :...................................................................................................................................................... 29

- قوطی گریس نیز باید حاوی نکات زیر باشد :............................................................................................................ 30

حد استاندارد ملی و جهانی :.......................................................................................................................................... 30

وظیفه اصلی :..............................................................................................................................................................30

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

شرایط اصلی :.................................................................................................................................................................. 31

سطح کیفیت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده می شود که عبارتند از :............................................................. 31

پ – علائم نظامی :......................................................................................................................................................... 31

ج  - علائم استاندارد ملی ایران :.................................................................................................................................... 32

روغن موتور :................................................................................................................................................................... 33

شماره تعرفه گمرکی ، شرایط ورود :.............................................................................................................................. 34

2- 2  - چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یاواسطه ای و مصرفی و مقایسه کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی          34

3- 2 - ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت  ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور           36

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 38

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

مطالعات فنی.................................................................................................................................................................... 38

بررسی و برآورد های فنی................................................................................................................................................ 39

1- 3-  ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه ....................................................................................... 39

1- رها کردن در محیط و استفاده از آن :........................................................................................................................ 39

- تصفیه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت :................................................................................ 40

تاریخچه صنعت بازیافت روغن........................................................................................................................................ 41

2-3 - تشریح دقیق و جامع فرآیند منتخب و سپس شماتیک جریان فرآیند ( نمودار گردش مواد) .......................... 43

شرح خلاصه فرآیند :....................................................................................................................................................... 43

3 – 3 - بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت ........................................................................................ 44

ویسکوزیته یا گرانروی :................................................................................................................................................... 44

اندلیس ویسکوزیته یا شاخص گرانروی :........................................................................................................................ 44

ظاهر:................................................................................................................................................................................. 44

رنگ :................................................................................................................................................................................ 44

عدد خنثی شدن :............................................................................................................................................................. 45

وزن مخصوص نسبی :..................................................................................................................................................... 45

مقدار آب :....................................................................................................................................................................... 45

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

نقطه اشتعال و نقطه احتراق :........................................................................................................................................... 45

نقطه اشتعال...................................................................................................................................................................... 45

نقطه ریزش و ابری شدن :............................................................................................................................................... 46

10-نقطه آنیلین :.............................................................................................................................................................. 46

11-خاکستر :.................................................................................................................................................................... 46

12-عدد صابونی شدن :................................................................................................................................................... 46

میزان نفوذ مخروط :........................................................................................................................................................ 47

مواد اولیه :........................................................................................................................................................................ 47

جریان فرایند :.................................................................................................................................................................. 48

4-3  تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد داحد............................................................................................ 48

جدول ( 1- 3  )درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی...................................................... 49

5- 3 معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک................................................................................................... 50

1-5-3 معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح........................................................................................................................ 51

جدول ( 2- 3  )مواد اولیه مصرفی واحد را معرفی می نماید :..................................................................................... 51

جدول  (2- 3  )مواد اولیه............................................................................................................................................... 51

2-5- 3 برآورد مصرف مواد اولیه................................................................................................................................... 52

جدول ( 3- 3 ) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد................................................................................ 52

6-3 دستگاهها و تجهیزات خط تولید............................................................................................................................. 53

1- 6-3 معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید........................................................................................................ 53

جدول ( 4 – 3  )اطلاعات فنی هر یک از ماشین آلات مورد نیاز خط تولید را ارائه می نماید :............................... 53

جدول  ( 4 – 3  ) معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید...................................................................................... 54

جدول ( 5 – 3 ) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید..................................................................................... 55

2-6- 3 نقشه استقرار ماشین آلات :............................................................................................................................... 55

7-3 تجهیزات و تاسیسات عمومی :............................................................................................................................... 56

1-7- 3 آزمایشگاه :......................................................................................................................................................... 56

2- 7- 3 تعمیرگاه :.......................................................................................................................................................... 56

3-7 – 3 تاسیسات برق:................................................................................................................................................. 57

الف ) برق مورد نیاز خط تولید :..................................................................................................................................... 57

جدول ( 6- 3  )برآورد برق مصرفی تولید..................................................................................................................... 57

ب ) برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه....................................................................................................................... 58

ج  )برق روشنایی ساختمانها ومحوطه............................................................................................................................. 58

جدول ( 7 – 3  )برآورد مصرفی واحد.......................................................................................................................... 59

د ) برق مصرف سالیانه.................................................................................................................................................... 60

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

-  مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می گردد :...................... 60

II  - مصارف برق جهت روشنایی سایر وسایل جانبی در کل سطح زیر بنای تولیدی ( سالنهای تولید ، انبارها و تاسیسات ) با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می شود :.................................................................................................................................... 60

III  – برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می گرد :............................................................................... 60

IV- برق ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می شود :.................................................... 61

4 – 7 -3 تاسیسات آب.................................................................................................................................................. 61

جدول ( 8- 3 ) برآورد آب روزانه واحد....................................................................................................................... 62

7- 7- 3 سایر تاسیسات.................................................................................................................................................. 62

الف  )تجهیزات اطفاء حریق............................................................................................................................................ 63

ب ) تاسیسات گرمایش و سرمایش................................................................................................................................. 63

جدول ( 10- 3 ) تاسیسات گرمایش و سرمایش............................................................................................................ 64

تصفیه پسیاب شیمیایی..................................................................................................................................................... 64

8- 3 محاسبه نیروی انسانی موردنیاز.............................................................................................................................. 64

1-8-3 برآورد پرسنل تولیدی.......................................................................................................................................... 65

جدول ( 11 – 3 ) برآورد نیروی انسانی تولید.............................................................................................................. 66

2 – 8-3  برآورد پرسنل غیر  تولیدی............................................................................................................................ 66

پرسنل غیر تولیدی شامل موارد زیر می باشد :............................................................................................................... 67

الف ) مدیریت.................................................................................................................................................................. 67

ب )پرسنل اداری ، مالی و خدماتی................................................................................................................................. 67

ج ) پرسنل تاسیسات وتعمیرگاه...................................................................................................................................... 67

جدول (12-3) نیروی انسانی غیر تولیدی...................................................................................................................... 68

9-3 محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز............................................................................................................. 68

1-9-3مساحت سالن تولید.............................................................................................................................................. 68

( 13- 3  )برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه .... ( متر مربع )................................................................................... 69

2-9-3-مساحت انبارها:.................................................................................................................................................. 70

به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می شود :...................................................................................... 71

1-2-9- 3 انبار مواد اولیه............................................................................................................................................... 71

2-9- 3 انبار محصول...................................................................................................................................................... 72

3-9-3 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه............................................................................................................................ 72

جدول ( 16 – 3 ) بر آورد مساحت تاسیسات............................................................................................................... 73

4-9-3 مساحت آزمایشگاه.............................................................................................................................................. 73

5-9- 3 مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................................... 73

جدول ( 17 – 3 )  مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................ 74

6- 9- 3 مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی...................................................................................................... 75

جدول ( 8- 3 ) مساحت ساختمان ها............................................................................................................................ 75

جدول ( 19 -3 ) مساحت اجزای محوطه سازی........................................................................................................... 76

7-9-3  نقشه جانمایی ساختمانها................................................................................................................................... 76

10-3  زمان بندی اجرای پروژه...................................................................................................................................... 77

شکل ( 3- 3 ) نمودار زمان بندی اجرای پروژه............................................................................................................. 78

فصل چهارم...................................................................................................................................................................... 79

بررسی های مالی و اقتصادی........................................................................................................................................... 79

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

مقدمه................................................................................................................................................................... 80

1-4 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و بر آورد آن :............................................................................................ 81

1- 1 – 4 برنامه تولید سالیانه :....................................................................................................................................... 81

جدول ( 1 – 4 ) شرایط عملکرد واحد......................................................................................................................... 81

2 – 1 -4 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی :................................................................................................................ 82

جدول ( 2- 4 ) برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی................................................................................................. 82

1-4 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز :................................................................................................................ 83

جدول ( 3- 4 ) هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز............................................................................................... 83

1-4 هزینه خدمات نیروی انسانی :................................................................................................................................. 84

جدول ( 4 – 4) هزینه های خدمات نیروی  انسانی...................................................................................................... 84

1-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه در گردش :.................................................................................................... 85

الف ) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز :............................................................................................................................. 85

ب ) حقوق و دستمزا کارکنان :....................................................................................................................................... 85

ج  )انرژی مورد نیاز :...................................................................................................................................................... 86

د ) هزینه های فروش :..................................................................................................................................................... 86

ه) سایر هزینه ها :............................................................................................................................................................. 86

جدول ( 5 -4  )جمع اقلام سرمایه در گردش............................................................................................................... 86

2- 4 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و بر آورد آن :.................................................................................................... 87

1-2 -4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :...................................................................................................... 88

جدول ( 6- 4 ) هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید......................................................................... 88

2- 2- 4 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی :.............................................................................................................. 89

جدول ( 7- 4 ) هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی..................................................................................................... 89

3-2 -4 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی :......................................................................................................... 90

جدول ( 8 – 4 ) برآورد هزینه های زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی.............................................................. 91

4-2-4 هزینه وسائط نقلیه عمومی و سایل حمل و نقل :............................................................................................... 91

جدول ( 9 – 4 ) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل............................................................................................ 92

5-2-4 هزینه لوازم و اثاثیه اداری :................................................................................................................................. 92

2-4 هزینه های قبل از بهره برداری :.............................................................................................................................. 92

الف ) هزینه مطالعات اولیه :............................................................................................................................................ 92

ب ) هزینه ثبت قردادها و تسهیلات مالی :..................................................................................................................... 93

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

ج  )هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی :...................................................... 93

د  )هزینه های جاری دوره اجرای طرح :....................................................................................................................... 93

ح ) هزینه های پیش بینی نشده :..................................................................................................................................... 93

جدول ( 10- 4  )هزینه های قبل از بهره برداری........................................................................................................... 93

7-2-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه ثابت :........................................................................................................ 94

جدول ( 11 -4 ) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت........................................................................................... 94

3-4 کل سرمایه گذاری :.................................................................................................................................................. 95

جدول ( 12- 4  )برآورد سرماهی گذاری...................................................................................................................... 95

4- 4 هزینه های تولید :.................................................................................................................................................... 95

1-4-4 هزینه های ثابت :................................................................................................................................................. 96

جدول ( 12- 4) بر اورد سرمایه گذار ی........................................................................................................................ 96

2-4-4 هزینه های متغیر :................................................................................................................................................ 97

جدول ( 4-14 )  بر اورد هزینه های متغیر.................................................................................................................... 98

5-4 قیمت تمام شده محصول :....................................................................................................................................... 98

جدول ( 15 – 4 ) برآورد هزینه های سالیانه................................................................................................................. 98

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

با توجه به ظرفیت اسمی واحد  قیمت تمام شده محصول برابر است با :.................................................................... 98

6-4 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح :......................................................................................................... 99

4 ارزیابی مالی واقتصادی طرح :..................................................................................................................................... 99

جدول ( 16 – 4)  شاخصهای مالی و اقتصادی طرح.................................................................................................... 99

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

 همین حالا دانلود کنید

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی